Intabulare Galati

Intabulare

PFA Mardare Marian - Servicii Cadastru, Intabulare, Topografie

Intabulare

Potrivit DEX verbul a intabula înseamnă “A inscrie definitiv un drept de proprietate sau un drept real imobiliar in cartea funciara”.
Intabularea este inscrierea cu caracter definitv a unui drept real imobiliar in cartea funciara. In cartea funciara se pot inscrie/ intabula urmatoarele:

 • dreptul de proprietate
 • dreptul de superficie
 • dreptul de uzufruct
 • dreptul de uz
 • dreptul de abitație
 • dreptul de servitute
 • dreptul de administrare
 • dreptul de concesiune
 • dreptul de folosință
 • drepturile reale de garanție
 1. Intabularea este înscrierea cu caracter definitiv a unui drept real imobiliar în cartea funciară.
 2. Drepturile reale imobiliare prevăzute de lege, respectiv: dreptul de proprietate privată, dezmembrămintele acestuia și alte drepturi cărora legea le conferă acest caracter, dreptul de proprietate publică și drepturile reale corespunzătoare acestuia și drepturile reale de garanție, vor fi intabulate în cartea funciară, la cerere sau din oficiu, după caz, devenind drepturi tabulare în înțelesul legii.
 3. Dreptul de proprietate se intabulează asupra întregului imobil. În cazul coproprietății se vor menționa coproprietarii cunoscuți și cota-parte cuvenită acestora, atunci când este determinată, cu privire la celelalte cote-părți din dreptul de proprietate urmând a se face mențiunea «proprietar neidentificat».
 4. După deschiderea cărții funciare, obiectul intabulării sau înscrierii provizorii îl poate constitui întregul imobil sau o cotă- parte determinată din acesta.
Intabularea

Intabularea se efectuează în baza înscrisurilor prevăzute de Legea nr. 7/1996, art. 888 din Codul civil precum și a altor înscrisuri prevăzute expres de lege. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 125 bis/14.II.2023 5

În cazul în care, consecutiv emiterii certificatului de moștenitor se încheie și un act de partaj voluntar, înscrierea în cartea funciară se poate face ulterior, în baza documentației cadastrale, cu excepția cazului în care imobilul/imobilele din masa partajabilă se dezlipește/dezlipesc.

În cazul în care partajul voluntar se încheie în baza certificatului de sarcini, fără dezlipirea imobilului/imobilelor din masa partajabilă, prima înregistrare în cartea funciară se efectuează în baza documentației cadastrale, întocmită ulterior actului de partaj; în cazul în care imobilul/imobilele din masa partajabilă se dezlipește/dezlipesc, pentru acesta/acestea, actul de partaj se va putea încheia numai în baza extrasului de carte funciară pentru autentificare și a documentației cadastrale de dezlipire.

În cazul în care unul din coproprietari declară că nu deține originalul și solicită eliberarea unei copii a titlului de proprietate pentru înscrierea în cartea funciară în condițiile art. 28^1 din Legea nr. 7/1996, oficiul teritorial va permite accesul persoanei fizice/juridice autorizate în vederea certificării unei copii de pe cotorul titlului de proprietate.

În baza cererii formulate de proprietar/coproprietar/succesorii acestora/alte persoane care justifică un drept sau un interes legitim, oficiul teritorial va permite accesul notarului public în vederea legalizării copiei de pe cotorul titlului. (6) Intabularea dreptului de proprietate se efectuează în baza ofertei de donație și acceptarea acesteia încheiate, în toate cazurile, în formă autentică notarială și a dovezii comunicării acceptării conform art.1013 din Codul Civil. 2.2.2.

SOLICITA OFERTA PERSONALIZATA